Bilgilendirme Politikası


Şirket Bilgilendirme Politikası

Amaç

Bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, çalışanlar, müşteriler, kreditörler ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir şekilde, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.

İhlas Gazetecilik A.Ş aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izleme doğrultusunda, başta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Borsa İstanbul (BİST) düzenlemeleri olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, gereken her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında, en etkin biçimde bilgilendirme ve kamuyu aydınlatma politikası gütmektedir.

Sorumluluk

Bilgilendirme politikasının oluşturulması, gözden geçirilmesi ve güncel tutulmasından Yönetim Kurulu sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu’na ve ilgili birimlere bilgilendirme politikası ile ilgili tavsiyelerde bulunur. Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulan bilgilendirme politikası, şirket internet sitesinde kamuya açıklanır.

Bilgilendirme Araç ve Yöntemleri

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul (BİST) düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri doğrultusunda, şirket tarafından kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme için kullanılan araç ve yöntemler aşağıda belirtilmiştir.

1-     SPK’nun ilgili tebliğine uygun olarak (MKK) bünyesindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu’na iletilen özel durum açıklamaları,

2-     Kurumsal internet sitesi, (www.ihlasgazetecilik.com.tr)

3-     Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde ilan edilen finansal tablo ve dipnotları, bağımsız denetçi raporu, beyanlar ve faaliyet raporları,

4-     Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular,

5-     Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kuruluşlarına, yazılı ve görsel medyaya yapılan basın açıklamaları,

6-     Yatırımcı toplantıları, yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları,

7-     Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,

8-     Sermaye Piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan görüşmeler.

Finansal Tablolar ile Faaliyet Raporlarının Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Şirket’imizin finansal tabloları ve dipnotları Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) uygun olarak hazırlanır; Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları düzenlemelerine göre bağımsız denetimden geçirilir. Denetim Komitesi’nin uygun görüşüyle Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sorumluluk beyanı imzalandıktan sonra kamuya açıklanır.

Finansal tablo ve dipnotları ile bağımsız denetçi raporu ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben SPK ve BİST düzenlemeleri doğrultusunda ilan edilmek üzere Kamuyu Aydınlatma Platformuna elektronik ortamda iletilir.

Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

İhlas Gazetecilik A.Ş.’nin tüm özel durum açıklamaları SPK’ nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) kapsamında yapılır. Hazırlanan özel durum açıklamaları, ilgili Yönetim Kurulu Üyeleri’nin imzasıyla, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve şirket internet sitesinde kamuya açıklanır.

Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler ve Söylentiler

Şirket hakkında basın yayın organları ve kamuoyunda çıkan haber ve söylentiler, Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nce güncel olarak takip edilir.

Şirket’imiz hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan, Şirket’imizi temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma dokümanları kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, Tebliğ’in “Haber veya Söylentilerin Doğrulanması” başlıklı 9. maddesi uyarınca ortaklıkça bir açıklama yapılır.

Ancak, haber veya söylentilerde yer alan söz konusu bilgi daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar vasıtasıyla kamuya duyurulmuş bilgilerden oluşuyor ve ek bir bilgi içermiyorsa özel durum açıklaması yapılmaz.

Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanması

Şirket’imiz bilgilendirme politikasına uygun olarak, zaman zaman geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklayabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklandığı yazılı dokümanlarda, Geleceğe yönelik değerlendirmelerin hangi varsayımlara dayandığı hangi gerekçelere göre hazırlandığı verilerle birlikte açıklanır. Açıklamada, olası riskler belirsizlikler ve sair nedenlerle gerçek sonuçların beklentilerden farklı olabileceği açıkça belirtilir. Kamuya yapılacak açıklamalarda yer alan geleceğe yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistiki veriler ile birlikte açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan abartılı öngörüler içermez, yanıltıcı olmaz ve şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilir.

Kamuya açıklanan bilgilerde, periyodik finansal tablo ve raporlarda yer alan tahminlerin ve dayanaklarının gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, derhal gerekçeleri ile birlikte revize edilen bilgiler, tablo ve raporlar kamuya açıklanır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından ve yukarıda yer alan uyarılar açıkça ifade edilmek veya mevcut ve kamuya açık yazılı bir dokümana (basın açıklaması, bilgi dokümanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde daha önce yapılan açıklama vb.) referans verilmek suretiyle yapılabilir.

Şirket’in finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik olması halinde veya yakın bir gelecekte önemli bir değişikliğin ortaya çıkmasının beklendiği durumlarda, ilgili düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, kamuoyu bilgilendirme politikası çerçevesinde bilgilendirilir.

İçsel Bilgiler ve Gizlilik

Yazılı ve görsel medyaya yapılan basın açıklamaları, sadece Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı sorumluluğunda yapılabilir. Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, şirket çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yönlendirilir. Bilgilendirme yönetimi kapsamında mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya, şirketin yönetimi, hukuki durumu ve şirket projeleri ile ilgili bilgiler, görevlendirilmiş yöneticiler ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nce yapılacak açıklamalarla sunulur.

İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgilerine ulaşabilecek kişiler, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yönetimde görev alan ve dolayısı ile içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler olarak belirtilebilir. Kamunun tam ve eksiksiz aydınlatılması, faaliyetlerde şeffaflık politikaları ile birlikte, şirket ve yatırımcı çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm şirket çalışanlarının ve yöneticilerinin içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili yasal düzenlemelere riayet etmesine çok önem verilmektedir. Bu hususta içeriden öğrenebilecek kişiler, şirket internet sitesinde, kurumsal yönetim başlığı adı altında içsel bilgilere erişimi olanlar listesinde güncel haliyle yayınlanmaktadır. Tüm çalışanlar ve yöneticiler, şirkete dair içeriden öğrenilen bilgileri hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı olarak kullanmayacakları gibi, bu bilgilerin niteliğine ve yasal düzenlemelere dair tüm kısıtlamalardan da haberdar olup, bu kısıtlama ve yasaklara uygun şekilde davranırlar.

Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

İhlas Gazetecilik A.Ş.’nin internet sitesi, www.ihlasgazetecilik.com.tr adresidir. Söz konusu internet adresinde şirket hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer verilmiştir. Kamuya açıklanan bilgiler internet sitesinden de yayınlanarak herkesin eş zamanlı olarak aynı bilgiye ulaşması sağlanmaktadır. Gelişmelere göre güncelleştirilen sitede, SPK tarafından öngörülen asgari hususları da içeren bir “Yatırımcı İlişkileri” bölümü bulunmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, paydaşlarını, sürekli olarak güncel tutulan internet sitesi ile bilgilendirmektedir.