İrtibat Bilgileri


Şirketin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün ulaşım ve e-posta adresleri, telefon ve faks numaraları aşağıdaki gibidir:

İhlas Gazetecilik A.Ş. (Şirket Merkezi)

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza
No.11 A/41 34197 Yenibosna / Bahçelievler / İstanbul

Telefon: 0 212 454 30 00
Faks : 0 212 454 34 55

Şirket Kurumsal E-posta Adresi:
ihlasgazetecilik@tg.com.tr

Şirket Kurumsal Web Adresi: 
https://www.ihlasgazetecilik.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü 

Ümit Fırat
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
Telefon : 0 212 454 32 02
Faks: 0 212 454 34 55
E-posta : yi@ihlasgazetecilik.com.tr

 

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Amacı 

Yatırımcı İlişkileri Bölümüpay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmasını ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmasını sağlar.

Bu çalışmada İhlas Gazetecilik A.Ş. (Şirket) Yatırımcı İlişkileri Bölümü (Bölüm) olarak anılacaktır.

Bölümün Oluşturulma Dayanağı

Anonim şirketlerin yapısı içinde pay sahiplerinin özel bir yeri ve önemi bulunmaktadır. Zira pay sahibi, sermayedar olarak ekonomik anlamda şirket malvarlığının mülkiyetine sahiptir. Bunun bir sonucu olarak mal varlıksal hakkı olduğu kadar, mal varlıksal haklarının kullanımını sağlamak bakımından yönetimsel hakları da bulunmaktadır. Bu bağlamda Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensipler doğrultusunda pay sahiplerinin bilgi alma hakkının kapsamı genişletilmiş ve bu hakkın daha etkin hale getirilebilmesi amacıyla esas sözleşmeye hüküm konulması tavsiye edilmiştir.

Bölümün Yetki Sınırı ve Kapsamı

Bölüm pay sahipliği haklarının kullanımı konusunda faaliyet gösterir, Yönetim Kuruluna raporlama yapar ve Yönetim Kurulu ile ortaklar ve pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlar. Ortaklar ve yatırımcılar arasındaki tüm ilişkileri izler ve bunların bilgi edinme hakları gereklerinin şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde eksiksiz yerine getirilmesini sağlar.

Bölümün Sorumlulukları

Bölüm;

Yeteri kadar uzman personelden oluşur.

Mevzuat, esas sözleşme, kurumsal yönetim ilkeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde Yurt içinde ve yurt dışında periyodik yatırımcı bilgilendirme toplantıları düzenler veya düzenlenen toplantılara iştirak eder.

Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlar.

Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini cevaplar.

Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlar.

Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini cevaplar.

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapmaz.

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgiyi güncel olarak Şirketin web sitesi aracılığı ile pay sahiplerinin kullanımına sunar.

Faaliyet raporlarının mevzuatın ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü şekilde hazırlanmasını sağlar.

Genel Kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlar.

Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlar.

Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalışmaları yapar.

Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlar.

Mevzuat ve şirketin “Bilgilendirme Politikası” dâhil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetir ve inceler.