Etik Değerlerimiz


Etik Kurallar

Halka arz çalışmalarımızın başlaması ile birlikte, Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuş olup aşağıdaki gibidir. Oluşturulan bu etik kurallar şirket çalışanlarına ve bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya web sayfası yolu ile duyurulmuştur

Yönetim Kurulumuz;

Şirketimiz sermaye piyasasının her şeyden önce güvene dayalı olduğunu, bu açıdan etik ilkelerin son derece gerekli olduğunu ancak bu ilkelerin başına hukukun üstünlüğü ve bunun savunulmasının konulmasının gerektiğini; Yönetim Kurulu Üyesi, Mali işler Müdürü, Muhasebe-Finans bölüm yöneticilerinin;

• Kamuya açıklanan veya şirketin kayıtlı olduğu sermaye piyasaları düzenleyicilerine gönderilen tüm rapor ve belgelerde tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır açıklamalar yapacaklarını,

• Şirketin kendisinin ve hissedarları ile ilişkilerinde bağlı olduğu tüm yasalar, yönetmelikler ve ilkelere uygun davranacaklarını

• Bu etik ilkelerin sadece lafzına değil ruhuna uygun hareket etmeyi temin edeceklerini ve şirketin tüm faaliyetlerinde yasalara ve şirket politikalarına uygunluğun temelini oluşturacağı bir iş kültürünü oluşturmaya gayret edecekleri öngörülmektedir.

Bununla birlikte,

Henüz kamuya duyurulmamış olan mali tablolara ilişkin bilgileri içeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin etik ilkeler çerçevesinde ketumiyetlerini muhafaza etmeleri öngörülmektedir.

Çalışanlarımız;

• Dürüst, güvenilir, etik ve ahlaki değerlere özen gösteren, bu değerlerden hiçbir şekilde taviz vermeyen kişilerdir.

• Görevli oldukları birim veya bölümde görevlerini şirket yararına disiplinli, özenli ve özverili,  objektif ve gizlilik ilkelerine bağlı olarak yerine getirirler.

•  Şirket kârlılığı ile pazar payının artırılması için görevlerini en iyi şekilde yerine getirirler.

•  Konuşma, davranış ve giyim tarzları her zaman makul ve ölçülüdür.

• Ast-üst ve müşteri ilişkilerinin çalışma hayatındaki öneminin farkındadırlar ve buna göre davranışlarını düzenlerler.

• Her türlü ilişkilerinde saygılı, ölçülü, mütevazı, aktif ve olumlu davranarak şirket içi ve dışı muhataplarını olumlu etkilerler.

• Yasalara, mesleki ilkelere ve ilgili mevzuata titizlikle uyarlar.

• Farklı fikir, bakış açısı ve önerileri uzlaşmacı bir tavırla değerlendirerek şirket için en etkili, sağlam ve uygun kararları alırlar.

• Siyasi, dini, etnik ve ayrımcılık içeren tartışmalar ile yasal olmayan her türlü faaliyetten uzak dururlar.

• İfa ettikleri göreve ilişkin gerekli bilgi ve deneyime sahiptirler. Genel kültürlerini, mesleki bilgilerini ve becerilerini sürekli geliştirmeye gayret ederler. Haiz oldukları bu donanım ve değerler ile sorumluluklarını en iyi biçimde yerine getirirler.

Türkiye Gazetesi Yayın İlkeleri;

• Ülkemizin adını taşımaktan her zaman şeref duyan Türkiye Gazetesi, bilinçle seçtiği 22 Nisan doğum gününden anlaşılacağı üzere, yürekten bağlı olduğu demokrasiyi korumayı asli görev addeder.

• Türkiye Gazetesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünü, milletin menfaatini savunan yayınlar yapar.

• Türkiye Gazetesi okuyucu güvenine çok önem verir, “Türkiye Gazetesi yazıyorsa doğrudur” şeklindeki yaygın kanaati muhafaza etmek için azami gayret gösterir.

• Türkiye Gazetesi, bir aile gazetesidir.

• Türkiye Gazetesi, farklı fikirlere tahammülün gelişmesine katkı sağlar.

• Türkiye Gazetesi, objektif habercilik anlayışına sahip, basın-yayın ahlak ve ilkelerine uyan, evrensel ve çağdaş değerlere bağlı yayıncılık çizgisini benimser.

• Olumlu haberin de haber olduğuna inanan Türkiye Gazetesi, ekonomik istikrar için hep “bardağın yarısı dolu” anlayışıyla yayın yapar.

• Türkiye Gazetesi, çeşitli sosyal kesimlere ve yaş gruplarına hitap edebilen, huzurla okunabilen, anlaşılır bir yayın politikası izler.

• Türkiye Gazetesi, habercilik anlayışını her türlü çıkar ilişkisinin dışında tutar.

• Türkiye Gazetesi, yayınlarda hiç kimseyi ırkı, cinsiyeti, dini inançları, dili, sosyal düzeyi veya fiziki kusurları sebebiyle aşağılamaz.

• Türkiye Gazetesi, suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenemedikçe hiç kimseyi “suçlu” ilan etmez, aşağılayıcı, tahkir edici lakap ve ifadeler kullanılamaz.

• Türkiye Gazetesi, kişilerin özel hayatına müdahil olmaz. Gizli tutulması kaydıyla verilen bilgileri yayınlamaz.

• Türkiye Gazetesi, kişi ve kurumların cevap hakkına saygılıdır.